Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

#budžets2020 29.10.2020

Saturs

Normatīvajos aktos noteiktie izdevumu apmēri, kuri būtiski pārsniedz budžeta iespējas 


Budžeta sagatavošanas grafiks

 

Budžeta bāzes aprēķināšana

Informatīvais ziņojums „Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2020., 2021. un 2022.gadam ”

1.pielikums "2020., 2021. un 2022.gada valsts budžeta bāzes kopsavilkums"

2.pielikums “2020.,  2021. un  2022. gada valsts pamatbudžeta bāzes kopsavilkums”

3.pielikums “2020.,  2021. un  2022. gada valsts pamatbudžeta bāze”

4.pielikums “2020.,  2021. un  2022. gada valsts speciālā budžeta bāze”

5.pielikums “Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzē 2020., 2021. un 2022.gadam neiekļauto pasākumu saraksts”

Ministru kabineta lēmums 
 

 

Izdevumu pārskatīšana

Izdevumu pārskatīšanas rezultāti 

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” izstrādes procesā”  
1.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām”  
 
2.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām un izdevumu pārskatīšanas metodēm”
3.pielikums “Aprēķinātās un samaksātās summas pa ārstniecības iestādēm par magnētiskās rezonanses un datortomogrāfijas izmeklējumiem”
4.pielikums “Veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumu turpināšana 2020.gadā un turpmāk ik gadu”
5.pielikums “Valsts budžeta līdzfinansētās zinātniskās institūcijas”
6.pielikums “Valsts budžeta programmu/apakšprogrammu stratēģiskās pārskatīšanas matrica”
7.pielikums “Resoru priekšlikumi EIS un iepirkumu centralizācijas attīstībai”

 Ministru kabineta lēmums

 

Prioritārie pasākumi

MK 27.08.2019. sēde

Informatīvais ziņojums “Par neatkarīgo institūciju prioritārajiem pasākumiem 2020., 2021. un 2022.gadam”  
1.pielikums  “Neatkarīgo institūciju iesniegtie pieprasījumi prioritārajiem pasākumiem”  
 
2.pielikums  “Neatkarīgo institūciju iesniegtie pieprasījumi starpnozaru prioritārajiem pasākumiem”
Ministru kabineta lēmums

MK 03.09.2019. sēde

Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2020., 2021. un 2022.gadam"
1.pielikums “Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtie pieprasījumi prioritārajiem pasākumiem”
2.pielikums “Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtie pieprasījumi starpnozaru prioritārajiem pasākumiem”
Ministru kabineta lēmums
 
 

MK 13.09.2019. sēde

Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.–2022.gadam”  
Pielikums “Fiskālās telpas palielināšanas pasākumi un priekšlikumi prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.-2022.gadam”  
Ministru kabineta lēmums

MK 17.09.2019. sēde

Informatīvais ziņojums “Par prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2020.gadam un ietvaram 2020.–2022.gadam”  
Pielikums “Atbalstītais papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem”
Ministru kabineta lēmums
 

 

Valsts budžeta likums

Likuma teksts "Par valsts budžetu 2020.gadam"
1. pielikums "Valsts konsolidētais budžets 2020.gadam"
2. pielikums "Valsts budžeta ieņēmumi"
3. pielikums "Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums"
4. pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
5. pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
6. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
7.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
8.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"
9.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
10.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
11. pielikums "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms"
12. pielikums "2020.gadā dzēšamo debitoru parādsaistību saraksts"
  • Valsts budžeta likuma paskaidrojumi
Vāks
Saturs

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts

1.1. Ārējā ekonomiskā vide
1.2. Latvijas tautsaimniecības attīastība
1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES
1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs
1.5. Jūtīguma analīze
1.6. Makroekonomisko prognožu izvērtējums un salīdzinājums ar EK prognozēm
Galvenie makroekonomiskie rādītāji

2. Fiskālais apskats

2.1. Fiskālā politika un vidēja termiņa budžeta mērķi
2.2. Vispārējās valdības budžeta struktūra
2.3. Vispārējās valdības budžeta bilance
2.4. Diskrecionāro politikas lēmumu ietekme uz publisko finanšu ilgtermiņa stabilitāti
2.5. Budžeta prognožu salīdzinājums ar aktuālākajām Eiropas Komisijas prognozēm
2.6. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana
2.7. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

3. Ieņēmumu analīze

3.1. Nodokļu politikas aktualitātes
3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi
3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība

4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas

4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
4.2. VID administrēto kopbudžeta maksājumu parādi

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi
5.1.1. Budžeta plānošanas un politikas saistība
5.1.2.Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu plānošana valsts budžetā
5.1.3. Ministriju un vitu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo izdevumu aprēķināšanas kārtība
5.2. Valsts budžeta likuma struktūra
5.3. Valsts budžeta izdevumi
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumu kopsavilkums
Papildu finansējums nozaru (t.sk. starpnozaru) prioritārajiem pasākumiem
01. Valsts prezidenta kanceleja
02. Saeima
03. Ministru kabinets
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
05. Tiesībsarga birojs
08. Sabiedrības integrācijas fonds
09. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
10. Aizsardzības ministrija
11. Ārlietu ministrija
12. Ekonomikas ministrija
13. Finanšu ministrija
14. Iekšlietu ministrija
15. Izglītības un zinātnes ministrija
16. Zemkopības ministrija
17. Satiksmes ministrija
18. Labklājības ministrija
19. Tieslietu ministrija
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22. Kultūras ministrija
24. Valsts kontrole
25. Pārresoru koordinācijas centrs
28. Augstākā tiesa
29. Veselības ministrija
30. Satversmes tiesa
32. Prokuratūra
35. Centrālā vēlēšanu komisija
37. Centrālā zemes komisija
47. Radio un televīzija
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
64. Dotācijas pašvaldībām
74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums
5.3.1. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā


 
5.3.1.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā
5.3.1.2. Valsts speciālā budžeta idevumi funkcionālā sadalījumā
5.3.2. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā
5.3.2.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā
5.3.2.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā
5.3.3. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās
5.3.3.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās
5.3.3.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās
5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2020.gadā
Likumā "Par valsts budžetu 2020.gadam" plānotie izdevumi investīcijām
5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2021., 2022., 2023.gadam un turpmākajiem gadiem

6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums

6.1. Valsts parāda vadības pamatprincipi un mērķi
6.2. Valsts parāda attīstības tendences
6.3. Valsts parāda attīstības tendences 2019.-2021.gadā
6.4. Valsts galvojumu saistības
6.5. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas
6.6. Valsts aizdevumu un debitoru parādsaistību dzēšana
Valsts galvoto aizdevumu saistības 2020.-2021.gadam
2020.gadā dzēšamo valsts aizdevumu un debitoru parādsaistību saraksts

7. Grozījumi tiesību aktos


 

 

Valsts budžeta izdevumu izmaiņas 2020.gadā (janvāris-septembris)

Analīze un izpilde 

  • Valsts budžeta izpildes apskats
Nosaukums Dokuments
Valsts budžeta izpilde 2020. gada I ceturksnī

Valsts budžeta izpilde 2020.gada I pusgadā

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija