Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

#budžets2019 17.04.2020

 

Informatīvais ziņojums „Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu”

1.pielikums 2019., 2020. un 2021.gada valsts budžeta bāzes izdevumi

2.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzes aprēķins 2019. - 2021. gadam

3.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzes aprēķins 2019. - 2021. gadam

4.pielikums Valsts speciālā budžeta bāzes aprēķins 2019. - 2021. gadam

5.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzē 2019., 2020. un 2021.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtie pasākumi

Ministru kabineta lēmums 

 

Pagaidu budžets

Finanšu ministra 13.12.2018. rīkojums Nr.472 “Par Pamatprincipiem valsts pagaidu budžeta 2019.gadam sagatavošanai un izpildei”

1.pielikums Pamatprincipi valsts pagaidu budžeta 2019.gadam sagatavošanai un izpildei  
2.pielikums Valsts pagaidu budžeta 2019.gadam struktūra  

 

Finanšu ministra 18.12.2018. rīkojums Nr.488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam”

1.pielikums “Valsts pamatbudžeta un valsts  speciālā budžeta kopsavilkums”     
2.pielikums  “Valsts  pamatbudžeta resursu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”
3.pielikums “Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”
4.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
5.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
6.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”
7.pielikums  “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
8.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
9.pielikums “Dotācijas sadalījums pašvaldībām par bērniem bērnunamos un iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kuri tajos ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim”
10.pielikums “Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā”
11.pielikums “Dotācijas pašvaldībām no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda”
12.pielikums “Speciālās dotācijas sadalījums pašvaldībām”
13.pielikums “Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas”

 

Izdevumu pārskatīšana

 Izdevumu pārskatīšanas rezultāti

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2019.gadam” izstrādes procesā”  
1.pielikums “Ministriju komentāri par centralizētas tāmju sistēmas/ moduļa (eTāmes) izveidi”  
 
2.pielikums “Potenciālo ietaupījumu sadalījums pa resoriem, ieviešot finansiāli novērtētos priekšlikumus valsts IKT pārvaldības optimizācijai”
3.pielikums “Informācija par uzdevumu izpildi darbības plānam valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai”
4.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām”
5.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām un izdevumu pārskatīšanas metodēm”

 Ministru kabineta lēmums

 

Prioritārie pasākumi

MK 05.02.2019. sēde

Informatīvais ziņojums “Par neatkarīgo institūciju prioritārajiem pasākumiem 2019., 2020. un 2021.gadam”  
1.pielikums “Neatkarīgo institūciju iesniegtie pieprasījumi prioritārajiem pasākumiem”  
 
2.pielikums “Neatkarīgo institūciju iesniegtie pieprasījumi starpnozaru prioritārajiem pasākumiem”
Ministru kabineta lēmums

MK 08.02.2019. sēde

Informatīvais ziņojums “Par fiskālo telpu palielinošiem pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2019.gadam”
Pielikums "Atbalstītais papildu finansējums prioritārajiem pasākumiem"
Ministru kabineta lēmums
 

Valsts budžeta likums

Likuma teksts "Par valsts budžetu 2019.gadam"
1. pielikums "Valsts konsolidētais budžets 2019.gadam"
2. pielikums "Valsts budžeta ieņēmumi"
3. pielikums "Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums"
4. pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
5. pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
6. pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
 
7.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
8.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"
9.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
10.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
11. pielikums "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms"
12. pielikums "2019.gadā dzēšamo debitoru parādsaistību saraksts"
  • Valsts budžeta likuma paskaidrojumi
Vāks
Saturs

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts

1.1. Ārējā ekonomiskā vide
1.2. Latvijas tautsaimniecības attīastība
1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES
1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs
1.5. Jūtīguma analīze
1.6. Makroekonomisko prognožu izvērtējums un salīdzinājums ar EK prognozēm
Galvenie makroekonomiskie rādītāji

2. Fiskālais apskats

2.1. Fiskālā politika un vidēja termiņa budžeta mērķi
2.2. Vispārējās valdības budžeta struktūra
2.3. Vispārējās valdības budžeta bilance
2.4. Diskrecionāro politikas lēmumu ietekme uz publisko finanšu ilgtermiņa stabilitāti
2.5. Budžeta prognožu salīdzinājums ar aktuālākajām Eiropas Komisijas prognozēm
2.6. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana
2.7. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

3. Ieņēmumu analīze

3.1. Nodokļu politikas aktualitātes
3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi
3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība
3.5. Ieņēmumu prognoze vidējam termiņam, tās salīdzinājums ar iepriekšējā vidēja termiņa budžeta ietvara likumā vidējam termiņam noteikto ieņēmumu prognozi

4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas

4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
4.2. Nodokļu parādi

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi
5.2. Valsts budžeta likuma struktūra
5.3. Valsts budžeta izdevumi
01. Valsts prezidenta kanceleja
02. Saeima
03. Ministru kabinets
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
05. Tiesībsarga birojs
08. Sabiedrības integrācijas fonds
09. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
10. Aizsardzības ministrija
11. Ārlietu ministrija
12. Ekonomikas ministrija
13. Finanšu ministrija
14. Iekšlietu ministrija
15. Izglītības un zinātnes ministrija
16. Zemkopības ministrija
17. Satiksmes ministrija
18. Labklājības ministrija
19. Tieslietu ministrija
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22. Kultūras ministrija
24. Valsts kontrole
25. Pārresoru koordinācijas centrs
28. Augstākā tiesa
29. Veselības ministrija
30. Satversmes tiesa
32. Prokuratūra
35. Centrālā vēlēšanu komisija
37. Centrālā zemes komisija
47. Radio un televīzija
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
64. Dotācijas pašvaldībām
74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums
5.3.1. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā
5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2019.gadā
Likuma "Par valsts budžetu 2019.gadam" plānotie izdevumi investīcijām
5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2020., 2021., 2022.gadam un turpmākajiem gadiem

6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums

6.1. Valsts parāda vadības pamatprincipi un mērķi
6.2. Valsts parāda attīstības tendences 2018.-2021.gadā
6.3. Valsts parāda procentu izdevumu prognoze 2019.-2021.gadam
6.4. Valsts galvojumu saistības
6.5. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas
6.6. Valsts aizdevumu un debitoru parādsaistību dzēšana
Valsts galvoto aizdevumu saistības 2019.-2021.gadam
2019.gadā dzēšamo valsts aizdevumu un debitoru parādsaistību saraksts

7. Grozījumi tiesību aktos

 

 Valsts budžeta izdevumu izmaiņas 2019.gadā (janvāris-decembris)

Analīze un izpilde 

  • Valsts budžeta izpildes apskats
Nosaukums Dokuments
Valsts budžeta izpilde 2019. gada I ceturksnī

Valsts budžeta izpilde 2019. gada I pusgadā

Valsts budžeta izpilde 2019. gada III ceturksnī

Valsts budžeta izpilde 2019. gadā

 

Jaunumi par #Budžets2019

 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija