Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

#budžets2018 04/04/2019

Budžeta bāzes aprēķināšana

Informatīvais ziņojums „Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2018., 2019. un 2020.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu”

1.pielikums 2018., 2019. un 2020.gada valsts budžeta bāzes izdevumi

2.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzes aprēķins 2018.-2020.gadam (kopsavilkums)

3.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzes aprēķins 2018.-2020.gadam

4.pielikums Valsts speciālā budžeta bāzes aprēķins 2018.-2020.gadam

5.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzē 2018., 2019. un 2020.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtie pasākumi 

Ministru kabineta lēmums

 

Izdevumu pārskatīšana

Nosaukums Datne

Informatīvais ziņojums “Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta 2018., 2019. un 2020.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžetu 2018.gadam” izstrādes procesā”

Informatīvā ziņojuma pielikumi:

Pielikuma nosaukums

Datne
1.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām un resursu pielietojuma veidiem”
2.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām un izdevumu pārskatīšanas metodēm”
3.pielikums “Kopsavilkums par izdevumu pārskatīšanas rezultātiem sadalījumā pa ministrijām, un to programmām/apakšprogrammām”
4.pielikums “FM iesniedzāmās prezentācijas sagatave un ministriju prezentācijas”
5.pielikums “Ministriju iesniegtie priekšlikumi par vispārējo procesu efektivizēšanu un pilnveidošanu”
6.pielikums “Attīstīt bibliotēkas kā nozīmīgu resursu sabiedrības gudrai un ilgtspējīgai izaugsmei”
7.pielikums “Ministriju priekšlikumi iespējām paplašināt preču un pakalpojumu centralizēto iegādi EIS”
8.pielikums “Aprēķins potenciāli atbrīvojamiem resursiem VVD un DAP apvienošanas gadījumā, pārskatot atbalsta funkciju īstenošanu”
9.pielikums “LVĢMC piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojuma rezultāti”
10.pielikums “Izdevumi sadalījumā pa finansējuma avotiem (euro), amata vietu skaits un apmeklējumu skaits valsts muzejos 2014. – 2016.gadā”
11.pielikums “Spēkā esošo maksas pakalpojumu cenrāžu saraksts un gadu skaits kopš to pēdējās aktualizēšanas”

12.pielikums “Kopsavilkums par maksas pakalpojumu cenrāžu, kas aktualizēti vairāk nekā pirms 2 gadiem, horizantālo analīzi sadalījumā pa ministrijām un to programmām/apakšprogrammām”

13.pielikums “Ministriju sniegtā informācija par priekšlikumiem publisko pakalpojumu un IKT jomas efektivizēšanai”

14.pielikums “Turpmākās darbības plāns valsts budžeta iestāžu publisko pakalpojumu piegādes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas optimizācijai”

15.pielikums “Ministriju iesniegtā informācija par prioritāro pasākumu pārskatīšanas rezultātā identificētajiem iekšējiem resursiem, kā arī par citiem papildu priekšlikumiem”


 

 

Prioritārie pasākumi

MK 14.09.2017. sēde

 Informatīvais ziņojums “Par izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.–2020.gadam”

 Pielikums "Valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas atbalstītais papildu finansējums sadalījumā pa resoriem"
 Ministru kabineta lēmums

 

MK 12.09.2017.

 Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.–2020.gadam”
 Pielikums "Valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas ministrijām un neatkarīgajām institūcijām pēc Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes papildu atbalstītais finansējums"
 Ministru kabineta lēmums

 

MK 08.09.2017.

 Informatīvais ziņojums “Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.–2020.gadam”

 1. pielikums "Valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas ministrijām atbalstītais papildu finansējums"
 2. pielikums "Valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas neatkarīgajām institūcijām atbalstītais papildu finansējums"
 Ministru kabineta lēmums

 

MK 22.08.2017.

 Informatīvais ziņojums par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2018., 2019. un 2020.gadam 
 Pielikums “Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtie pieprasījumi prioritārajiem pasākumiem”
 Pielikums “Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtie pieprasījumi starpnozaru prioritārajiem pasākumiem”
 Pielikums “Neatkarīgo institūciju iesniegtie pieprasījumi prioritārajiem pasākumiem”
 Pielikums “Neatkarīgo institūciju iesniegtie pieprasījumi starpnozaru prioritārajiem pasākumiem”
 Ministru kabineta lēmums

 

Valsts budžeta likums

Likuma teksts "Par valsts budžetu 2018.gadam" 
1.pielikums “Valsts konsolidētais budžets 2018.gadam”
2.pielikums “Valsts budžeta ieņēmumi” 
3.pielikums “Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums”
4.pielikums “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām” 
5.pielikums “Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”
6.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 
7.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

8.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” 

9.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

10.pielikums “Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

11.pielikums “Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms” 
12.pielikums “Valsts izsniedzamie galvojumi 2018.gadam”
13.pielikums “2018.gadā dzēšamo parādsaistību saraksts”

Vāks

Saturs

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts

1.1. Ārējā ekonomiskā vide

1.2. Latvijas tautsaimniecības attīstība

1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES

1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs

1.5. Jūtīguma analīze

1.6. Iepriekšējo makroekonomisko prognožu izvērtējums

Galvenie makroekonomiskie rādītāji

2. Fiskālais apskats

2.1. Vispārējās valdības budžeta bilance

2.2. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

2.3. Informācija par ministriju padotībā esošām no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un budžeta nefinansētām iestādēm

3. Ieņēmumu analīze

3.1. Nodokļu politikas aktualitātes

3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi

3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi

3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība

4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas

4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides

4.2. Nodokļu parādi

5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi

5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi

5.2. Valsts budžeta likuma struktūra

5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi

5.3.1. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro

5.3.1.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro

5.3.1.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, euro

5.3.2. Valsts konsolidētā budžeta  izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro

5.3.2.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro

5.3.2.2. Valsts speciālā budžeta  izdevumi administratīvajā sadalījumā, euro

5.3.3. Valsts  konsolidētā budžeta  izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro

5.3.3.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, euro

5.3.3.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās kategorijās, euro

01.Valsts prezidenta kanceleja

02.Saeima

03.Ministru kabinets

04.Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

05.Tiesībsarga birojs

08.Sabiedrības integrācijas fonds

09.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

10.Aizsardzības ministrija

11.Ārlietu ministrija

12.Ekonomikas ministrija

13.Finanšu ministrija

14.Iekšlietu ministrija

15.Izglītības un zinātnes ministrija

16.Zemkopības ministrija

17.Satiksmes ministrija

18.Labklājības ministrija

19.Tieslietu ministrija

21.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

22.Kultūras ministrija

24.Valsts kontrole

25.Pārresoru koordinācijas centrs

28.Augstākā tiesa

29.Veselības ministrija

30.Satversmes tiesa

32.Prokuratūra

35.Centrālā vēlēšanu komisija

37.Centrālā zemes komisija

47.Radio un televīzija

62.Mērķdotācijas pašvaldībām

64.Dotācija pašvaldībām

74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums

5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2018. gadā

Likumā  "Par valsts budžetu 2018.gadam" plānotie izdevumi investīcijām

5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2019., 2020. gadam un turpmākajiem gadiem

6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums

6.1. Valsts parāda attīstības tendences 2017.-2020.gadā

6.2. Valsts parāda procentu izdevumi 2018.-2020.gadā

6.3. Valsts galvojumu saistības

6.4. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas

6.5. Valsts budžeta aizdevumu dzēšana

Valsts galvoto aizdevumu saistības 2018.-2020.gadam

2018.gadā dzēšamo valsts aizdevumu saraksts

7. Grozījumi tiesību aktos

 

Analīze un izpilde

  • Valsts budžeta izpildes apskats
Nosaukums Dokuments
Valsts budžeta izpilde 2018. gada I ceturksnī

Valsts budžeta izpilde 2018. gada I pusgadā

Valsts budžeta izpilde 2018. gada III ceturksnī

Valsts budžeta izpilde 2018. gadā

 

Sabiedrības informēšana

 


Citas ministrijas infografikas pieejamas šeit.

Kur paliek mana nauda?

Es – nodokļu maksātājs. Kur paliek mana nodokļos nomaksātā nauda? Kas to izmanto? Ja padomā – es pats! Faktiski es par nodokļos nomaksāto naudu pērku no valsts pakalpojumus – sociālo apdrošināšanu (pabalsti, pensijas), veselības aprūpi, izglītību, policiju, ceļu remontus utt. Faktiski tas, ka esmu samaksājis nodokļus, nozīmē to, ka maniem vecākiem ir no kā maksāt pensiju, manam bērnam ir skola un tajā strādā skolotājs, uz stūra ir policists, kas rūpējas, lai es būtu drošībā, es varu ārstēties pie ģimenes ārsta un slimnīcā, man ir ceļš, pa kuru varu braukt. Tādēļ valsts pakalpojuma kvalitāte ir tiešā veidā atkarīga no tā, cik naudas ir valsts rīcībā, cik naudas nodokļos esmu nomaksājis es, tu, mēs visi Latvijas iedzīvotāji.

Klipi un filmiņas par nodokļiem un to, kur paliek mana nauda

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija