Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

#budžets2016 08.11.2017

 Budžeta sagatavošanas grafiks

 

Budžeta bāzes aprēķināšana

Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2016., 2017. un 2018.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"

1.pielikums 2016., 2017. un 2018.gada valsts budžeta bāzes izdevumi

2.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzes aprēķins 2016.gadam

3.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzes aprēķins 2016.gadam

4.pielikums Valsts speciālā budžeta bāzes aprēķins 2016.gadam

5.pielikums Valsts pamatbudžeta bāzē 2016., 2017. un 2018.gadam neiekļautie ministriju un citu centrālo valsts iestāžu papildu pieprasījumi          

Ministru kabineta lēmums

 

 

Prioritārie pasākumi

MK 31.08.2015 sēde

 Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam”

 1.pielikums Valsts budžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2016.gadam, euro

 2.pielikums Valsts budžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2017. un 2018.gadam, euro

 3.pielikums Ministrijām piešķirtais finansējums neatliekamo pasākumu īstenošanai

 Ministru kabineta lēmums

 

MK 27.08.2015 sēde

 Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016. - 2018.gadam”

 1.pielikums Valsts budžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2016.gadam, euro

 2.pielikums Valsts budžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2017. un 2018.gadam, euro

 3.pielikums Ministrijām piešķirtais finansējums neatliekamo pasākumu īstenošanai

 4.pielikums Ministriju priekšlikumi atsevišķu izdevumu attiecināšanai uz Aizsardzības ministrijas budžetu  

 5.pielikums Fiskālā ietekme, milj. euro

 Ministru kabineta lēmums

 

MK 25.08.2015 sēde

 Informatīvais ziņojums “Par priekšlikumiem valsts budžeta izdevumiem 2016.gadam un ietvaram 2016.-2018.gadam” 

 1.pielikums Valsts budžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2016.gadam, euro

 2.pielikums Valsts budžeta izdevumi pamatfunkciju īstenošanai 2017. un  2018.gadam, euro
 Ministru kabineta lēmums

 

MK 11.08.2015 sēde

 Informatīvais ziņojums “Par neatkarīgo institūciju iesniegtajām jaunajām politikas iniciatīvām 2016., 2017. un 2018.gadam” 
 1.pielikums Neatkarīgo institūciju iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem
 
 2.pielikums Neatkarīgo institūciju iesniegtās jaunās politikas iniciatīvas administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem
 
 3.pielikums Neatkarīgo institūciju iesniegtie papildu pieprasījumi neatliekamo pasākumu nodrošināšanai 2016., 2017. un 2018.gadā
 
 Ministru kabineta lēmums 

 

Valsts budžeta likums

Nosaukums Datne
Likums par valsts budžetu 2016. gadam

Likuma par valsts budžetu 2016. gadam pielikumi:

Pielikuma nosaukums

Datne
1.pielikums „Valsts konsolidētais budžets 2016.gadam”

2.pielikums „Valsts budžeta ieņēmumi”

3.pielikums „Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums”

4.pielikums „Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

5.pielikums „Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”

6.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

7.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

8.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"

9.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

10.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"

11.pielikums "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms"

12.pielikums "Valsts izsniedzamie galvojumi 2016.gadam"

13.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

 

  • Valsts budžeta likuma paskaidrojumi
Saturs

1. Makroekonomiskās attīstības apraksts
1.1. Ārējā ekonomiskā vide
1.2. Latvijas tautsaimniecības attīstība
1.3. Makroekonomisko nelīdzsvarotību uzraudzība ES
1.4. Makroekonomiskās attīstības scenārijs

Galvenie makroekonomiskie rādītāji
IKP izlietojums

2. Fiskālais apskats
2.1. Valsts konsolidētais kopbudžets un vispārējās valdības budžeta bilance
2.2. Pašvaldību finanšu izlīdzināšana

3. Ieņēmumu analīze
3.1. Nodokļu politikas aktualitātes
3.2. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi
3.3. Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
3.4. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība
4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas
4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
4.2. Nodokļu parādi
5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi
5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi
5.2. Valsts budžeta likuma struktūra
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (ievaddaļa)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi:
01. Valsts prezidenta kanceleja
02. Saeima
03. Ministru kabinets
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
05. Tiesībsarga birojs
08. Sabiedrības integrācijas fonds
09. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
10. Aizsardzības ministrija
11. Ārlietu ministrija
12. Ekonomikas ministrija
13. Finanšu ministrija
14. Iekšlietu ministrija
15. Izglītības un zinātnes ministrija
16. Zemkopības ministrija
17. Satiksmes ministrija
18. Labklājības ministrija
19. Tieslietu ministrija
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22. Kultūras ministrija
24. Valsts kontrole
25. Pārresoru koordinācijas centrs
28. Augstākā tiesa
29. Veselības ministrija
30. Satversmes tiesa
32. Prokuratūra
35. Centrālā vēlēšanu komisija
37. Centrālā zemes komisija
47. Radio un televīzija
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
64. Dotācijas pašvaldībām
74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums
5.3.1. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālā
sadalījumā, eiro
5.3.1.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, eiro
5.3.1.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, eiro
5.3.2. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā
sadalījumā, eiro
5.3.2.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, eiro
5.3.2.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, eiro
5.3.3. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, eiro
5.3.3.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, eiro
5.3.3.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskajās kategorijās, eiro
5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2016. gadā
Likumā "Par valsts budžetu 2016.gadam" plānotie izdevumi investīcijām
5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2017., 2018. gadam un turpmākajiem gadiem
6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums
6.1. Valsts parāda saistības 2015. gadā
6.2. Plānotie aizņemšanās pasākumi 2015.-2018.gadā
6.3. Centrālās valdības parāda procentu izdevumi 2016.-2018.gadā
6.4. Valsts izsniegto galvojumu saistības
6.5. Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
6.6. Valsts budžeta aizdevumu dzēšana
Valsts galvoto aizdevumu saistības 2016.-2020.gadam
Likvidēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai komercsabiedrību norakstāmo valsts aizdevumu apjoms 2016.gadā
7. Grozījumi tiesību aktos

 

Valsts budžeta​ izdevumu izmaiņas

Valsts pamatbudžeta izdevumu izmaiņas (janvāris - decembris)

Valsts speciālā budžeta izdevumu izmaiņas (janvāris – decembris)

 

Analīze un izpilde

  • Valsts budžeta izpildes apskats

Nosaukums Dokuments
Valsts budžeta izpilde 2016.gadā
Valsts budžeta izpilde 2016.gada I ceturksnī (prezentācija) 
Valsts budžeta izpilde 2016.gada I ceturksnī
Valsts budžeta izpilde 2016.gada I pusgadā
Valsts budžeta izpilde 2016. gada III ceturksnī


 

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija