Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

#budžets2012 07.12.2017

Valsts budžeta likums

Likuma par valsts budžetu 2012.gadam pielikumi:

Pielikuma nosaukums

Sākotnējais Ar grozījumiem
1.pielikums „Valsts konsolidētais budžets 2012.gadam”  
2.pielikums „Valsts budžeta ieņēmumi”  
3.pielikums „Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums”  
4.pielikums „Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”  
5.pielikums „Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām”  
6.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”  
7.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”    
8.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”  
9.pielikums „Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”    
10.pielikums „Valsts izsniedzamie galvojumi 2012.gadam”    
11.pielikums „Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms”  
12.pielikums „Pašvaldību saraksts Valsts kasē ņemto aizņēmumu neatmaksātās daļas dzēšanai”    
13.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"  

 

Valsts budžeta likuma paskaidrojumi:

Saturs
1. Makroekonomiskā situācija un makroekonomisko rādītāju prognozes
1.1. Ārējā vide
1.2. Makroekonomisko rādītāju prognozes 2012.gadam un vidējā termiņā
2. Valsts fiskālā politika 2012.gadam
2.1. Valsts fiskālo politiku noteicošie faktori
2.2. Grozījumu likumā «Par valsts budžetu 2012. gadam»» fiskālās politikas aspekti
2.3. Vispārējās valdības budžeta bilance 2012.gadā
3. Valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas
3.1. Nodokļu ieņēmumi
3.2.Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumi
4. Valsts budžeta izdevumu izmaiņas
4.1. Valsts konsolidētā budžeta  izdevumi funkcionālā sadalījumā, Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, Ls
4.2. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Ls;Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Ls
4.3. Valsts  konsolidētā budžeta  izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls; Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls
4.4. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi pa ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm;( 02. Saeima; 03. Ministru kabinets; 04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; 05. Tiesībsarga birojs; 08.Sabiedrības integrācijas fonds; 09.Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija; 10. Aizsardzības ministrija; 11. Ārlietu ministrija; 12. Ekonomikas ministrija)
4.4. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (13. Finanšu ministrija; 14. Iekšlietu ministrija; 15. Izglītības un zinātnes ministrija)
4.4. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (16. Zemkopības ministrija; 17. Satiksmes ministrija; 18. Labklājības ministrija)
4.4. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (19. Tieslietu ministrija; 21. Vides ministrija; 22. Kultūras ministrija; 24. Valsts kontrole; 25.Pārresoru koordinācijas centrs; 28. Augstākā tiesa)
4.4. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (29. Veselības ministrija; 30. Satversmes tiesa; 32. Prokuratūra; 35. Centrālā vēlēšanu komisija; 37. Centrālā zemes komisija; 47. Radio un televīzija; 62. Mērķdotācijas pašvaldībām; 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums)

 

Saturs

1. Makroekonomiskās stratēģijas apraksts 
1.1. Ārējā ekonomiskā vide 
1.2. Tautsaimniecības attīstība (beidzot ar 1.2.3. Inflācija)
1.2. Tautsaimniecības attīstība (sākot ar 1.2.4. Nodarbinātība un bezdarbs)
1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs
Galvenie makroekonomiskie rādītāji 
IKP sadalījumā pa nozarēm 
IKP izlietojums
2. Fiskālais apskats
2.1. Konsolidētais kopbudžets 
2.2. Valsts konsolidētais budžets
2.3. Pašvaldību budžets
3. Ieņēmumu analīze 
3.1. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi 
3.2. Nenodokļu ieņēmumi 
3.3. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība
4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas 
4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides 
4.2. Nodokļu parādi
5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi 
5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi
5.2. Valsts budžeta likuma struktūra
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (ievaddaļa)
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi:
01. Valsts prezidenta kanceleja
02. Saeima
03. Ministru kabinets
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
05. Tiesībsarga birojs
08. Sabiedrības integrācijas fonds
09. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
10. Aizsardzības ministrija
11. Ārlietu ministrija
12. Ekonomikas ministrija
13. Finanšu ministrija
14. Iekšlietu ministrija
15. Izglītības un zinātnes ministrija
16. Zemkopības ministrija
17. Satiksmes ministrija
18. Labklājības ministrija
19. Tieslietu ministrija
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22. Kultūras ministrija
24. Valsts kontrole
25. Pārresoru koordinācijas centrs
28. Augstākā tiesa
29. Veselības ministrija
30. Satversmes tiesa
32. Prokuratūra
35. Centrālā vēlēšanu komisija
37. Centrālā zemes komisija
47. Radio un televīzija
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
64. Dotācijas pašvaldībām
74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums
1. Valsts konsolidētā budžeta  izdevumi funkcionālā
sadalījumā, Ls
1.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, Ls
1.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, Ls
2. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā
sadalījumā, Ls
2.1. Valsts pamatbudžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Ls
2.2. Valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Ls
3. Valsts  konsolidētā budžeta  izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls
3.1. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls
3.2. Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls
5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2012. gadā
Likumā "Par valsts budžetu 2012. gadam" plānotie izdevumi investīcijām
5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2013., 2014. un turpmākajiem gadiem
6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums
6.1. Centrālās valdības parāds
6.2. Valsts parāda saistības 2011. gadā
6.3. Plānotie aizņemšanās pasākumi 2012.-2014. gadā
6.4. Centrālās valdības parāda procentu izdevumi 2012.-2014.gadā
6.5. Valsts izsniegto galvojumu saistības
6.6. Valsts budžeta aizdevumu atmaksas
6.7. Valsts budžeta aizdevumu dzēšana
Valsts galvoto aizdevumu saistības 2012.-2016.gadam
Likvidēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai komercsabiedrību norakstāmo valsts aizdevumu apjoms 2012.gadā
7. Grozījumi tiesību aktos

 

Analīze un izpilde

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija