Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

#budžets2009 08.12.2017

Valsts budžeta likums

Likuma par valsts budžetu 2009.gadam pielikumi:

Pielikuma nosaukums Datne
1.pielikums "Valsts konsolidētais budžets 2009.gadam"
2.pielikums "Valsts budžeta ieņēmumi"
3.pielikums "Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums"
4.pielikums "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
5.pielikums "Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām"
6.pielikums "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
7.pielikums "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
8.pielikums "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
9.pielikums "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
10.pielikums "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem"
11.pielikums "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
12.pielikums "Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
13.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām"
14.pielikums "Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms"
15.pielikums "Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam"
16.pielikums "Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2009.gadam"
17.pielikums "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.02.00 “Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” paredzētās apropriācijas sadalījums pašvaldībām"
18.pielikums "Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem"

 

Valsts budžeta likuma paskaidrojumi:

Saturs
2. Izmaiņas makroekonomiskajā situācijā
2.1. Nodokļu ieņēmumi
2.2. Nenodokļu ieņēmumi
3. Izmaiņas valsts budžeta izdevumos
3.1. Izmaiņas ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžetos.
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (01. Valsts prezidenta kanceleja; 02. Saeima; 03. Ministru kabinets; 04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; 05. Tiesībsarga birojs; 07. Informācijas analīzes dienests; 10. Aizsardzības ministrija; 11. Ārlietu ministrija) 
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (12. Ekonomikas ministrija) 
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (13. Finanšu ministrija) 
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (14. Iekšlietu ministrija)
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (15. Izglītības un zinātnes ministrija) 
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (16. Zemkopības ministrija) 
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (17. Satiksmes ministrija)
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (18. Labklājības ministrija)
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (19. Tieslietu ministrija)
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (21. Vides ministrija) 
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (22. Kultūras ministrija; 24. Valsts kontrole; 28. Augstākā tiesa) 
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (29. Veselības ministrija) 
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (30. Satversmes tiesa; 32. Prokuratūra; 35. Centrālā vēlēšanu komisija; 36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija; 37. Centrālā zemes komisija; 45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts; 47. Radio un televīzija) 
Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts; 58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija; 62. Mērķdotācijas pašvaldībām; 64. Dotācijas pašvaldībām; 74. Apropriācijas rezerve) 
3.4. Valsts konsolidētā budžeta  izdevumi funkcionālā
sadalījumā, Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, Ls 
3.5. Valsts  konsolidētā budžeta  izdevumi ekonomiskās klasifikācijassadalījumā, Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls 
3.6. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā
sadalījumā, Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Ls 
3.7. Izmaiņas valsts investīciju projektu un attīstības programmu finansēšanā
Likumprojektā „Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam" plānotie izdevumi investīcijām 
3.8. Izmaiņas valsts budžeta ilgtermiņa saistībās 
3.9. Izmaiņas valsts izsniegto galvojumu saistībās
3.10. Valsts budžeta aizdevumos un aizdevumu atmaksās 

 

Likumprojekta “Par valsts budžetu 2009. gadam” paskaidrojumi

Vāks
Saturs
1. Makroekonomiskās stratēģijas apraksts
1.1. Ārējā ekonomiskā vide
1.2. Tautsaimniecības attīstība
1.3. Makroekonomiskās attīstības scenārijs 
Galvenie makroekonomiskie rādītāji
IKP sadalījumā pa nozarēm
IKP izlietojums 
2. Fiskālais apskats
2.1. Konsolidētais kopbudžets
2.2. Valsts konsolidētā budžeta plāns 
2.3. Pašvaldību budžets 
Pašvaldību budžeta kopapjoms 2009. gadā un objektīvo kritēriju īpatsvari atbilstoši likumam „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu”
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2009. gadam, Ls 
3. Ieņēmumu analīze
3.1. Nodokļu ieņēmumi
3.2. Nenodokļu ieņēmumi
3.3. Pašu ieņēmumi un ārvalstu finanšu palīdzība
4. Nodokļu atvieglojumu (atlaižu) un nodokļu parādu summas
4.1. Nodokļu atvieglojumi un atlaides
4.2. Nodokļu parādi 
5. Valsts budžeta likuma struktūra un izdevumi
5.1. Valsts budžeta izdevumu plānošanas būtiskākie elementi 
5.2. Valsts budžeta likuma struktūra 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (ievaddaļa) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (01. Valsts prezidenta kanceleja; 02. Saeima; 03. Ministru kabinets; 04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs; 05. Tiesībsarga birojs; 06. Valsts civildienesta pārvalde; 07. Informācijas analīzes dienests; 10. Aizsardzības ministrija; 11. Ārlietu ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (12. Ekonomikas ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (13. Finanšu ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (14. Iekšlietu ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (15. Izglītības un zinātnes ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (16. Zemkopības ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (17. Satiksmes ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (18. Labklājības ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (19. Tieslietu ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (21. Vides ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (22. Kultūras ministrija; 24. Valsts kontrole; 28. Augstākā tiesa) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (29. Veselības ministrija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (30. Satversmes tiesa; 32. Prokuratūra; 35. Centrālā vēlēšanu komisija; 36. Bērnu un ģimenes lietu ministrija; 37. Centrālā zemes komisija; 45. Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts; 47. Radio un televīzija) 
5.3. Valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumi (57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts; 58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija; 62. Mērķdotācijas pašvaldībām; 64. Dotācijas pašvaldībām; 74. Apropriācijas rezerve) 
Valsts konsolidētā budžeta  izdevumi funkcionālā
sadalījumā, Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi funkcionālā sadalījumā, Ls 
Valsts  konsolidētā budžeta  izdevumi ekonomiskās klasifikācijas
sadalījumā, Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi ekonomiskās klasifikācijas sadalījumā, Ls 
Valsts konsolidētā budžeta izdevumi administratīvajā
sadalījumā, Ls
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta izdevumi administratīvajā sadalījumā, Ls 
5.4. Valsts investīciju projektu finansēšana 2009. gadā
Likumprojektā „Par valsts budžetu 2009. gadam” iekļautie izdevumi investīcijām 
5.5. Valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2009., 2010.g. un turpmākajiem gadiem 
6. Valsts finansiālo saistību kopsavilkums
6.1. Centrālās valdības parāds
6.2. Valsts parāda saistības 2008. gadā
6.3. Plānotie aizņemšanās pasākumi 2009.-2011. gadā
6.4. Centrālās valdības parāda apkalpošanas izdevumi 2009.-2011. gadā
6.5. Valsts izsniegto galvojumu saistības
6.6. Valsts budžeta aizdevumi un aizdevumu atmaksas
6.7. Valsts budžeta aizdevumu dzēšana
Centrālās valdības parāda un procentu izdevumu prognoze 2008.-2011.gadam
Valsts galvoto aizdevumu saistības 2009.-2013.gadam
Maksājumi par riskantajiem galvojumiem 2009.gadā (prognoze)
Likvidēto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai komercsabiedrību norakstāmo valsts aizdevumu apjoms 2009.gadā
7. Grozījumi tiesību aktos 

  Likuma “Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” paskaidrojumi ar 2009.g. 28.janvāra grozījumiem

 

Analīze un izpilde

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija