Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Fiskālās disciplīnas padome 15.10.2020

Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību. Fiskālās disciplīnas padomes mājaslapa

Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Padome ikgadējo Ziņojumu iesniedz Saeimā, pievienojot to Vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektam, savukārt neatbilstības ziņojumu Padome sagatavo nekavējoties pēc neatbilstības konstatēšanas, iekļaujot ziņojumā rekomendācijas neatbilstību novēršanai. Abu veidu ziņojumi tiks publiskoti arī Finanšu ministrijas mājas lapā, tāpat publiski pieejami būs visi Padomes lēmumi.

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, Padomei ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts institūcijām Padomes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ārvalstu institūcijām, uzaicināt ekspertus un citus speciālistus piedalīties un sniegt viedokli Padomes sēdēs. Tāpat Padomei ir tiesības sniegt Finanšu ministrijai un Ministru kabinetam ieteikumus jautājumos par ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādi, kā arī sniegt Ministru kabinetam ierosinājumus par nepieciešamajiem grozījumiem ar valsts fiskālo disciplīnu saistītos normatīvajos aktos.

Padome savu darbību uzsāka 2014.gada 1.janvārī. Savukārt Padomes pirmā sēde notika 2014.gada 25.februārī, kuras laikā par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts bijušais finanšu ministra ārštata padomnieks publisko finanšu vadības jautājumos Jānis Platais, bet par priekšsēdētāja vietnieku kļuva Rīgas Tehniskās universitātes kanclers Ingars Eriņš. Padomē darbojas arī „Krājaizdevu apvienības” valdes priekšsēdētājs Inesis Feiferis, AS „Swedbank” galvenais ekonomists Latvijā Mārtiņš Kazāks, Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītājs Mortens Hansens (Morten Hansen) un Igaunijas bankas viceprezidents Ulo Kāsiks (Ülo Kaasik).

Fiskālās disciplīnas padomes locekļus Saeima apstiprina amatā uz sešiem gadiem. Ievēlot padomi pirmo reizi, Saeimas deputātu izvirzītie locekļi tika ievēlēti uz trim gadiem, bet Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra izvirzītie locekļi – uz sešiem gadiem.

12.10.2020. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums par Latvijas vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021.-2023.gadam

Par Latvijas vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.-2020.gadam

01.11.2019. Neatbilstības ziņojums par valsts budžeta izdevumu pārdali

  25.06.2019. Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm

 13.05.2019. Fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojuma (viedokļa) par Latvijas Stabilitātes programmu 2019.-2022. gadam papildinājums

 23.04.2019. Fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojums (viedoklis) par Latvijas Stabilitātes programmu 2019.-2022. gadam

 22.03.2019. Viedoklis par īstenoto strukturālo reformu atpakaļgaitu

 03.05.2019. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums

15.02.2019. Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm

 12.02.2019. Neatbilstības ziņojums par maksimālo budžeta izdevumu pārkāpumu

 28.12.2018. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam

 19.12.2018. Neatbilstības ziņojums par vidēja termiņa izdevumu griestu pārkāpumu

 14.12.2018. Viedoklis par grozījumiem Veselības aprūpes finansēšanas likumā

 14.12.2018. Viedoklis par Fiskālās disciplīnas likuma 11. panta izpildi

 08.12.2018. Viedoklis par grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību

 03.12.2018. Fiskālās disciplīnas padomes priekšlikumi grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību (viedoklis)

 01.11.2018. Neatbilstības ziņojums par maksimālo budžeta izdevumu pārkāpumu

 23.10.2018. Neatbilstības ziņojums par maksimālo budžeta izdevumu pārkāpumu

15.10.2018. Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm

 29.08.2018. Neatbilstības ziņojums par maksimālo izdevumu pārkāpumu

 23.05.2018. Neatbilstības ziņojums par maksimālo izdevumu pārkāpumu

 06.04.2018. Fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojums (viedoklis) par Latvijas Stabilitātes programmu 2018.-2021. gadam

 14.02.2018. Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm

 05.02.2018. Neatbilstības ziņojums par maksimālo izdevumu pārkāpumu

 06.12.2017. Viedoklis par atkāpi no budžeta bilances mērķa, lai ieviestu strukturālās reformas veselības aprūpē

 06.12.2017. Viedoklis par Fiskālās disciplīnas likuma 11. panta izpildi

 23.11.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Valsts parāda vadība"

18.10.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā"

 04.10.2017. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums

 04.10.2017. Atbilde par neatbilstības ziņojumiem par apropriācijas pārdalēm no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammām "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un "Valsts parāda vadība"

 04.10.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā"

 04.10.2017. Viedoklis par konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"

 20.09.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammām "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un "Valsts parāda vadība"

 15.09.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā"

 06.09.2017. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā"

 04.08.2017. Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm

 17.07.2017. Neatbilstības ziņojums par nodokļu reformas likumprojektiem

28.04.2017. Skaitlisko fiskālo nosacījumu aprēķins (Viedokļa par Latvijas Stabilitātes programmu 2017.-2020.gadam atjaunotais 2.pielikums) 

 13.04.2017. Fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojums (viedoklis) par Latvijas Stabilitātes programmu 2017.-2020. gadam

16.02.2017. Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm

09.02.2017. Viedoklis par veselības aprūpes reformas atkāpi.

 09.12.2016. Fiskālās disciplīnas likuma 11.panta prasību izpildes pārbaude

 11.11.2016. Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā"

 05.10.2016. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums

 29.07.2016. Vienošanās par sadarbību (konsolidētā versija)

16.06.2016. Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm

11.04.2016. Fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojums (viedoklis) par Latvijas Stabilitātes programmu 2016.-2019. gadam

19.02.2016. Viedoklis par Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozēm

18.12.2015. Fiskālās disciplīnas likuma 11.panta prasību izpildes pārbaude

Finanšu ministrijas 11.01.2016. atbilde

24.11.2015. Neatbilstības ziņojums par fiskālā nodrošinājuma rezervi un apropriācijas maksājumiem Eiropas Savienības budžetā

25.09.2015. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums

15.07.2015. Par pienākumu paredzēt finanšu līdzekļus

08.05.2015. Fiskālās disciplīnas uzraudzības starpziņojums (viedoklis) par Latvijas Stabilitātes programmu 2015.-2018. gadam

14.04.2015. Viedoklis par Latvijas stabilitātes programmu 2015.-2018.gadiem

09.03.2015. Par iespējamu Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumu pieņemot likumu "Grozījumi "Mikrouzņēmumu nodokļa likumā""

Finanšu ministrijas 30.12.2014. atbilde

10.12.2014. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma papildinājums

05.12.2014. Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums

Finanšu ministrijas 06.10.2016. atbilde

12.09.2014. Par Līguma par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā un par likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" pārkāpumu

07.03.2014. Fiskālās disciplīnas padomes sagatavotais neatbilstības ziņojums

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Jun May 2021 Jun Jul
P O T C P S Sv
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija