May Apr 2021 May Jun
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Komercdarbības atbalsta nosacījumi un COVID19 23.10.2020

Eiropas Komisija ir izstrādājusi un 2020.gada 19.martā apstiprinājusi Komisijas paziņojumu - Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid19 uzliesmojuma situācijā (turpmāk – Pagaidu regulējums). Šajā Pagaidu regulējumā ir ietverta informācija par komercdarbības atbalsta pasākumiem, kādi var tikt izstrādāti Covid19 krīzes seku risināšanai, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107(3)(b) pantu.

 Pagaidu regulējums komercdarbības atbalsta pasākumiem latviešu valodā (19.03.2020.)

Eiropas Komisija 2020.gada 3.aprīlī ir pieņēmusi grozījumus, ar kuriem groza 2020. gada 19. martā pieņemto Pagaidu regulējumu, lai ļautu dalībvalstīm paātrināt ar Covid19 saistīto produktu izpēti, testēšanu un ražošanu, aizsargātu darba vietas un turpinātu atbalstīt ekonomiku koronavīrusa uzliesmojuma kontekstā (turpmāk – Grozījumi Pagaidu regulējumā)

 Grozījumi Pagaidu regulējumā latviešu valodā (03.04.2020.)

 Pagaidu regulējuma neoficiālā konsolidētā versija latviešu valodā (03.04.2020.)

Eiropas Komisija 2020.gada 8.maijā ir pieņēmusi otro grozījumu Pagaidu regulējumā. Minētais grozījums papildina Pagaidu regulējuma un pašreizējo valsts atbalsta noteikumu aptverto pasākumu veidus, nosakot kritērijus, uz kuru pamata dalībvalstis var veikt rekapitalizācijas un subordinēto aizdevumu pasākumus attiecībā uz uzņēmumiem, kuri ir saskārušies ar grūtībām Covid19 ietekmē, vienlaikus aizsargājot vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas Savienībā.

 Neformāla Eiropas Komisijas Pagaidu regulējuma konsolidētā versija (3.aprīļa un 8.maija grozījumi) angļu valodā  (18.05.2020).

 Neformāla Eiropas Komisijas Pagaidu regulējuma konsolidētā versija (3.aprīļa un 8.maija grozījumi) latviešu valodā  (21.05.2020).

Eiropas Komisija 2020.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi trešo grozījumu Pagaidu regulējumā. Minētais grozījums dod iespēju dalībvalstīm: 1) atbalstīt noteiktus mikrouzņēmumus un mazos uzņēmumus, tostarp jaunizveidotus uzņēmumus, kuri jau bija nonākuši grūtībās pirms 2019. gada 31. decembra, un 2) skar izmaiņas attiecībā uz nosacījumiem, kas rekapitalizācijas pasākumos.

 Trešais grozījums Pagaidu regulējumā latviešu valodā (29.06.2020)

 Neformāla Eiropas Komisijas Pagaidu regulējuma konsolidētā versija (3.aprīļa, 8.maija un 29.jūnija grozījumi) latviešu valodā  (08.07.2020)

Eiropas Komisija 2020.gada 13.oktobrī ir pieņēmusi ceturto grozījumu Pagaidu regulējumā. Ar ceturtajiem grozījumiem tiek pagarināts Pagaidu regulējuma darbības termiņš līdz 2021. gada 30. jūnijam un attiecībā uz 3.11. iedaļu līdz 2021. gada 30. septembrim, apzināti papildu pagaidu valsts atbalsta pasākumi (atbalsts nesegtu pastāvīgo izmaksu atbalsta veidā) un precizēti un grozīti to konkrēto pagaidu valsts atbalsta pasākumu nosacījumi, kurus Eiropas Komisija uzskata par saderīgiem ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 107. panta 3. punkta b) apakšpunktu. Līdz ar šo Pagaidu regulējumu tiek arī grozīts nododamo risku valstu saraksts, kas iekļauts Pielikumā Komisijas Paziņojumam dalībvalstīm par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanai, un piemērojams līdz 2021.gada 30.jūnijam.

 Ceturtais grozījums Pagaidu regulējumā latviešu valodā (19.10.2020)

Neformālā Eiropas Komisijas Pagaidu regulējuma konsolidētā versija (3.aprīļa, 8.maija, 29.jūnija un 13.oktobra grozījumi) angļu valodā (19.10.2020)

 Neformālā Eiropas Komisijas Pagaidu regulējuma konsolidētā versija (3.aprīļa, 8.maija, 29.jūnija un 13.oktobra grozījumi) latviešu valodā (23.10.2020)

Ieviešot atbalsta pasākumu saskaņā ar Pagaidu regulējumu, gatavojot komercdarbības atbalsta paziņojumu iesniegšanai Eiropas Komisijā, nepieciešams izmantot Eiropas Komisijas sagatavoto paziņojuma veidlapas paraugu:

Paziņojuma veidlapas paraugs pēc ceturtajiem  grozījumiem Pagaidu regulējumā (angļu valodā). Šī veidlapa aptver Pagaidu regulējuma 3.1.-3.10.sadaļas un šī veidlapa ir jāpievieno standarta paziņojuma veidlapai SANI 2 sistēmā. (19.10.2020)

Paziņojuma veidlapas paraugs Pagaidu regulējuma 3.11.sadaļas Rekapitalizācijas pasākumiem pēc ceturtajiem grozījumiem Pagaidu regulējumā (angļu valodā). Šī veidlapa kopā ar Paziņojuma veidlapas parauga II pielikumu pašu kapitāla instrumentiem un III pielikumu hibrīda instrumentiem ir jāpievieno standarta paziņojuma veidlapai SANI 2 sistēmā.(19.10.2020)

 

Ja Jūsu institūcija plāno izstrādāt un ieviest komercdarbības atbalsta pasākumus, lai novērstu Covid19 izraisīto kaitējumu, lūdzam pēc iespējas ātrāk vērsties Finanšu ministrijā, lai operatīvi nodrošinātu paziņojuma iesniegšanu un saskaņojuma saņemšanu no Eiropas Komisijas.

NB! Lūdzam vērsties Zemkopības ministrijā kā atbildīgajā nozares ministrijā, ja plānotie pasākumi skar atbalstu darbībām ar lauksaimniecības produktiem, kas minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, kā arī zvejniecības, akvakultūras un mežsaimniecības nozarē.

Papildus Eiropas Komisija 2020.gada 13.maijā ir izstrādājusi Komisijas Ieteikumu (ES) 2020/648 par vaučeriem, ko pasažieriem un ceļotājiem piedāvā kā alternatīvu atlīdzinājumam par atceltiem kompleksajiem ceļojumiem un transporta pakalpojumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju (turpmāk – Komisijas ieteikums). Šajā Komisijas ieteikumā ir ietverta informācija un nosacījumi komercdarbības atbalsta pasākumu ieviešanai attiecībā uz vaučeriem, ko pasažieriem un ceļotājiem piedāvā kā alternatīvu atlīdzinājumam par atceltiem kompleksajiem ceļojumiem un transporta pakalpojumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107(3)(b) pantu.

 Komisijas ieteikums latviešu valodā (13.06.2020).

Ieviešot atbalsta pasākumu saskaņā ar Komisijas ieteikumu, gatavojot komercdarbības atbalsta paziņojumu iesniegšanai Eiropas Komisijā, nepieciešams izmantot Eiropas Komisijas sagatavoto paziņojuma veidlapas paraugu:

 Paziņojuma veidlapas paraugs angļu valodā (13.06.2020).
 

Ja Jūsu institūcija plāno atbalsta pasākumu ieviest zem Līguma par Eiropas Savienības darbību 107 (2)(b)punkta – ārkārtēji notikumi, paziņojuma iesniegšanai Eiropas Komisijā, nepieciešams izmantot Eiropas Komisijas sagatavoto veidlapu un ietvert tajā Eiropas Komisijas prasīto informāciju:

 EK veidlapa angļu valodā


Papildus informācija par valsts atbalsta nosacījumiem un COVID19 ir pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.

 

Ja Jūsu institūcija plāno piešķirt de minimis atbalstu, lai novērstu Covid19 izraisīto kaitējumu, lūdzam iepazīties ar informāciju par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

Ja Jūsu institūcija plāno piešķirt de minimis atbalstu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14.jūlija noteikumu Nr.  453 "Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību12. punktu, lūdzam iepazīties ar Finanšu ministrijas sagatavotajām vienkāršotajām vadlīnijām de minimis atbalsta sniedzējiem.

Kontaktinformācija

Par jautājumiem saistībā ar de minimis atbalsta uzskaites sistēmu: Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta vecākā eksperte Sarma Liepa (67-095-456), juriskonsulte Ieva Mažuika (tālrunis 67-083-831) vai juriskonsulte Sarmīte Zakovska (tālrunis 67-095-624).

Par vispārīgiem jautājumiem saistībā ar de minimis atbalstu: Finanšu ministrijas vecākā eksperte Zane Liede (tālrunis 67-095-506) vai vecākā eksperte Gunita Galauska (tālrunis 67-083-854).

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

May Apr 2021 May Jun
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija