Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Brexit 29/12/2020

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības process

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) iesniedza Eiropas Savienībai (ES) AK premjerministres Terēzes Mejas (Theresa May) vēstuli par Līguma par Eiropas Savienību 50. panta iedarbināšanu, t.i., AK paziņojumu par nodomu izstāties no ES. No tā brīža uzsākta 2 gadu laika atskaite un sarunas par Brexit procesu un noteikumiem. 

2020. gada 31. janvāra pusnaktī pēc Centrāleiropas laika (attiecīgi 1. februārī plkst. 01.00 pēc Latvijas laika) plānota AK izstāšanās no ES.

Lai nodrošinātu sakārtotu izstāšanās procesu, spēkā stāsies Izstāšanās līgums, kas nodrošinās regulējumu saistībām, ko AK uzņēmusies kā ES dalībvalsts un radīs pakāpenisku pāreju uz AK kā trešās valsts ārpus ES statusu.

Pārejas periods paredzēts līdz 2020. gada 31. decembrim, un šajā laikā uz AK attiecas ES juridiskās saistības un tiesiskais ietvars (t.s. acquis communautaire), taču AK vairs nepiedalās ES institūciju darbā un lēmumu pieņemšanā.

Brexit process un tā sekas nākotnē iedalāms divos pamata posmos:

  1. AK izstāšanās no ES, kuras rezultātā AK kļūst par trešo valsti jeb valsti ārpus ES;
  2. AK un ES nākotnes attiecības, kuru veidošana iespējama pēc tam, kad AK kļuvusi par trešo valsti.

2020. gada 24. decembra vakarā tika panākta vienošanās par ES-AK nākotnes attiecību līgumu.

Paredzēts ar Padomes lēmumiem apstiprināt līguma parakstīšanu un provizorisko piemērošanu no 2021. gada 1. janvāra. Plānots, ka rakstiskā procedūra Padomes lēmumu apstiprināšanai varētu tikt uzsākta 28. decembrī.

Plašāk par Brexit Ārlietu ministrijas interneta vietnē.

 

Turpmāk šajā sadaļā publicēsim aktuālo informāciju saistībā ar gaidāmajām pārmaiņām Finanšu ministrijas kompetencē esošajās jomās.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Lielbritānijas rezidenti (Latvijas nerezidenti) zaudēs tiesības piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvojumus (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmajā daļā noteiktie atbrīvojumi), kas paredzēti likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un ir garantēti tikai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidentiem (atsevišķos gadījumos tikai tad, ja nerezidents, būdams citas Eiropas savienības dalībvalsts rezidents vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, Latvijā taksācijas gada laikā guvis vairāk nekā 75 procentus no visiem kopējiem gūtajiem ienākumiem), piemēram:

  • tiesības uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvojumiem atsevišķiem ienākuma veidiem, piemēram, ienākumiem no nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā ilgāk nekā 60 mēnešus un vismaz 12 mēnešus pēc kārtas minētajā 60 mēnešu periodā līdz nekustamā īpašuma atsavināšanai bijis maksātāja deklarētā dzīvesvieta, ja ienākums 12 mēnešu laikā pirms vai pēc nekustamā īpašuma atsavināšanas tiek ieguldīts funkcionāli līdzīgā nekustamajā īpašumā u.tml.

Tomēr būtiski, ka likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” minētie atbrīvojumi no aplikšanas no nodokļa jāskata saistībā ar to, kāda veida ienākumi vispār ir nerezidenta ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi, jo, atšķirībā no rezidentiem, nerezidentiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek tikai noteiktus ienākuma veidus.

Lielbritānijas rezidenti (Latvijas nerezidenti) zaudēs tiesības piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamo minimumu, kas līdz šim bija garantēts, ja nerezidents, būdams citas Eiropas savienības dalībvalsts rezidents vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, Latvijā taksācijas gada laikā guvis vairāk nekā 75 procentus no visiem kopējiem gūtajiem ienākumiem (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 12.panta otrā daļa).

Lielbritānijas rezidenti (Latvijas nerezidenti) zaudēs tiesības piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumus personām ar invaliditāti vai politiski represētām personām, kas līdz šim bija garantēts, ja nerezidents, būdams citas Eiropas savienības dalībvalsts rezidents vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, Latvijā taksācijas gada laikā guvis vairāk nekā 75 procentus no visiem kopējiem gūtajiem ienākumiem (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 13.panta ceturtā daļa). Minētos atvieglojumus saglabā tiesības piemērot nerezidenti, kuriem tiek izmaksātas saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem piešķirtās pensijas.

Lielbritānijas rezidenti (Latvijas nerezidenti) zaudēs tiesības piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotos izdevumus par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem, jo šos attaisnotos izdevumus ir tiesīgs piemērot tikai nerezidents, kas, būdams citas Eiropas savienības dalībvalsts rezidents vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts rezidents, Latvijā taksācijas gada laikā guvis vairāk nekā 75 procentus no visiem kopējiem gūtajiem ienākumiem (likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10. panta trešā un ceturtā daļa.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Sakarā ar Brexit veikti tehniski grozījumi (izņemtas atsauces uz Apvienoto Karalisti) Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (turpmāk - likums) 1. pielikumā “Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrības, uz kurām attiecināma likuma 1. panta astoņpadsmitā daļa, un šo sabiedrību veidam atbilstošā termina oriģinālforma dalībvalstu tiesību aktos” un 2. pielikumā “Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedrību ienākuma nodokļi, uz kuru maksātājiem attiecināma likuma 1. panta astoņpadsmitā daļa, un šo nodokļu veidiem atbilstošā termina oriģinālforma dalībvalstu tiesību aktos”.
 

Pievienotās vērtības nodoklis

Apvienotā Karaliste, izstājoties no Eiropas Savienības, kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus Eiropas Savienības. Ar izstāšanas brīdi mainīsies arī pievienotās vērtības nodokļa piemērošana un tiks piemērotas muitas procedūras atbilstoši valsts statusam.

Vairāk informācijas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un muitas aspektiem ir pieejams VID mājas lapā sadaļā “Breksits” 

Padomdevēju komiteja pievienotās vērtības nodokļa jautājumos (PVN komiteja) ir izstrādājusi vadlīnijas par PVN saistītajiem jautājumiem, kas attiecas uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības bez vienošanās.

EN versija 

*Vadlīnijām ir tikai ieteikuma raksturs un tās nesniedz oficiālu skaidrojumu par tiesību normu interpretāciju.

Akcīzes nodoklis

Apvienotā Karaliste, izstājoties no Eiropas Savienības, kļūs par trešo valsti jeb ārvalsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts. Ar izstāšanās brīdi mainīsies arī akcīzes nodokļa piemērošana un tiks piemērotas muitas procedūras atbilstoši valsts statusam.

Vairāk informācijas par muitas aspektiem un akcīzes nodokļa piemērošanu šajā kontekstā ir pieejama VID mājas lapā sadaļā “Breksits”.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas par akcīzes nodokļa piemērošanu un ar akcīzes preču apriti saistītajiem jautājumiem, kas attiecas uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības bez vienošanās:

EN versija - Guidance note on Excise for ongoing movements of goods

*Vadlīnijām ir tikai ieteikuma raksturs un tās nesniedz oficiālu skaidrojumu par tiesību normu interpretāciju.
 

Muitas lietu joma

Apvienotā Karaliste, izstājoties no Eiropas Savienības, kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus Eiropas Savienības. Izstāšanās no ES nozīmē būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs gan uzņēmumus, gan privātpersonas. Vairāk informācijas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un muitas aspektiem ir pieejams VID mājas lapā sadaļā “Breksits”.

Eiropas Komisijas ir sagatavojusi vadlīnijas un paziņojumu* muitas jomā, kas attiecas uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības bez vienošanās:

LV versija - Kā sagatavoties Brexit Muitas rokasgrāmata uzņēmumiem  

EN versija - EU rules on customs debt and customs tariffs 

*Vadlīnijām un paziņojumam ir tikai ieteikuma raksturs un tās nesniedz oficiālu skaidrojumu par tiesību normu interpretāciju.

 

Starptautiskās normas

Tāpat atzīmējam, ka pēc BREXIT kā tiesisks pamats sadarbībai paliks spēkā Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem un tās 1996.gada 8.maijā parakstītās papildu vienošanās notas (stājusies spēkā piemērošanai 01.01.1997) un OECD daudzpusējā konvencija par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā.

 

 

Paziņojumi ieinteresētajām personām

APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MINISTRIJAS VADĪBA

KALENDĀRS

Aug Jul 2021 Aug Sep
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija